Info najava isplate dividende za akcionara Energoprojekt Holding

Energoprojekt Holding će izvršiti islpatu dividende za 2016 god svojim akcionarima preko Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti dana 30.11.2017. Pravo na dividendu imaju sva lica koja su upisana u Centralni redistar depo i kliring hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija Energoprojekt Holding ad na dan 29.05.2017. Iznos dividende po akciji je 20,00 din u bruto iznosu